Ebtenyésztés jogi környezete
A bújócska vége?
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2012. április 12.

A bújócska vége?

Szankciók kerültek az Állattenyésztési Törvénybe.


Alighogy kihirdették a 2012. évi II. törvényt A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, még az április 15.-i hatályba lépés előtt - módosító indítványra - a Parlament változtatott rajta.

A mb. köztársasági elnök aláírására vár a módosítás, melyet a képviselők 255 igen és 49 nem arányban, 38 tartózkodás mellett egyszerű többséget igénylő szavazással fogadtak el. A módosítás 6. pontja tartalmazza Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 45. paragrafusa és azt megelőző alcíme helyébe lépő „Jogkövetkezemény”-eket.
A módosítással a Kutya Szövetség májusi számában részletesen foglalkozunk.

(1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 45. §-a és azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jogkövetkezmények
45. § (1) A tenyésztési hatóság az e törvényben, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt előírások megsértése esetén az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
a) jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése;
b) jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától történő eltiltás;
c) a jogsértést megállapító jogerős határozat nyilvános közzétételének elrendelése legfeljebb 6 hónap időtartamra;
d) e törvény alapján kiadott engedély vagy tenyésztőszervezeti elismerés visszavonása;
e) szaporítóanyag szakszerű megsemmisítésének előírása, az állatnak az állattartó költségére történő ivartalanításának elrendelése, a szaporítóanyag termékenyítésre történő használatának, hímivarú állat fedeztetésre történő használatának megtiltása;
f) az állatnak a tenyésztésben történő használatának megtiltása;
g) a törzskönyvi bejegyzések visszamenőleges hatállyal történő töröltetése;
h) állattenyésztési bírság kiszabása.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankciók együttesen is alkalmazhatóak.”
(2) Az Átv. a következő 45/A. §-sal egészül ki:
14
„45/A. § (1) Állattenyésztési bírságot kell kiszabni az e törvény személyi hatálya alá tartozó azon természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki vagy amely
a) az állattenyésztési program szerinti megjelölésére vonatkozó szabályokat megszegi;
b) tenyésztőszervezeti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
c) más tenyésztőszervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
d) az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;
e) engedély nélkül végzi az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenységeket;
f) a tenyészállat és a szaporítóanyag forgalmazása, értékesítése, kiszállítása során annak eredetére, származására, kezelésére, értékesítésére, felhasználására vonatkozó adatokat meghamisítja, a nyilvántartásokat nem vagy nem megfelelően vezeti;
g) tenyészállatot, állati eredetű szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás nélkül behoz vagy kivisz;
h) az apaállat használatra, a szaporítóanyag-előállításra, valamint a mesterséges termékenyítésre vonatkozó szabályokat megszegi;
i) adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, illetve az ellenőrzést egyéb módon akadályozza;
j) tenyészállatot, szaporítóanyagot jogosulatlanul forgalmaz;
k) tenyésztési bizonylatot, igazolást vagy nyilvántartást meghamisít.
(2) Az állattenyésztési bírság összege 100.000 Ft-tól 20.000.000 Ft-ig, természetes személy esetében 300.000 Ft-ig terjedhet. A késedelmes teljesítést késedelmi kamat terheli.
(3) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.
(4) Amennyiben az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság összege 500.000 Ft-nál, természetes személy esetében 300.000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet.
(5) Az állattenyésztési bírságot a cselekmény folytatása vagy újbóli elkövetése esetén ismételten ki lehet szabni.
(6) A meghatározott jogkövetkezményeket az eset összes körülményeire – így különösen a jogsértés következményeire, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre és a jogsértő teljesítőképességére – tekintettel kell meghatározni.
(7) A szankciók alkalmazásakor, illetve bírság kiszabásakor a hatóság által előírt intézkedés végrehajtásának költsége a jogsértőt terheli.
(8) A szankciót, bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de bíróságon megtámadható.
15
(9) A bírságot 15 napon belül kell befizetni és a bírósági jogorvoslattól függetlenül azonnali végrehajtása vagy biztosítási intézkedés rendelhető el.
(10) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.
(11) A meg nem fizetett állattenyésztési bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(12) Az állattenyésztési bírság a tenyésztési hatóság saját bevétele. A befolyt bírság kizárólag szakterületi ellenőrzésekre, az országos állattenyésztési adatbázis fejlesztésére és működtetésére, ellenőrzésekkel kapcsolatos fejlesztésekre, illetve továbbképzésre használható fel.”nyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)