Ebtenyésztés jogi környezete
64/1998 (XII. 31.) FVM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2004. szeptember 21.

Módosította a 94/2001.(XI.17.) FVM r. - kékkel, és 135/2004.(IX.18.) FVM rendelet - pirossal a szövegben, mely rendelet 9.§ és 10.§ alapján: 


9. § Ez a rendelet a Tanács 91/174/EGK irányelve a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló irányelvnek való megfelelést szolgálja.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követo 8. napon lép hatályba, egyidejŰleg az R. 2. §-a, 3. §-ának 11. pontja, valamint a 15. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.


********

Az állattenyésztésről szóló - az 1996. évi CXXX. törvénnyel módosított - 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (1) bekezdésének a) 7-8. pontjaiban és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

 

1. § A szabályozás célja, egészséges és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett ebállomány kialakítása és szinten tartása. Ennek érdekében eb fajták fenntartása, törzskönyvezése, teljesítményének meghatározása, tenyésztési adatok gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása, a tenyésztési dokumentáció kiadása e rendeletben meghatározott feltételekkel végezhető.

 

2. § Hatálytalan

Hatálytalanított szövegrész: A rendelet hatálya kiterjed

a) az eb, mint jellemzően kedvtelési céllal tartott, forgalmazásra is kerülő állat - Átv. 2. §-ának b) pontja szerinti - fajtafenntartó, fajtajavító tenyésztésére;

b) valamennyi - az a) pontban megjelölt - eb tenyésztésével, tenyészállat előállításával és forgalmazásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.

 

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Elismert ebtenyésztő szervezet: a tenyésztéssel foglalkozó szervezetek közül az adott fajta, illetve gyakorlati szempontok alapján kapcsolódó fajtacsoport tenyésztőinek bíróságon bejegyzett társadalmi szervezete, amely a fajtának a származási országában kialakított szabályozásán alapuló és tagjai által jóváhagyott tenyésztési programot hajt végre, és erre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) általi elismeréssel jogot szerzett (a továbbiakban: tenyésztő szervezet).

2. Kinológiai szövetség (a továbbiakban: Szövetség): olyan társadalmi szervezet, amelynek feladata és kizárólagos joga a hazai ebtenyésztés képviselete nemzetközi szervezetben, a kiállítások és egyéb, minosítést adó rendezvények összehangolása; részvétel a bírók képzésében és minosítésében, a rendezvényekre bírók delegálása, a rendezvényekkel kapcsolatos nemzetközi hitelŰ nyilvántartások vezetése, a kivitelre szánt ebek export származási igazolásának kiállítása, nyilvántartása, valamint az oshonos ebfajták fenntartásának és megorzésének irányítása és összehangolása és egységes nemzetközi képviselete.

3. Származási igazolás: tenyésztő szervezet által nyilvántartott eb tenyésztési adatairól, a törzskönyv alapján kiállított okirat.

4. Teljesítményvizsgálat: a tenyészcél elérése érdekében végzett, az eb teljesítményeinek (küllem, munkateljesítmény) megállapítására szolgáló eljárás.

5. Tenyészeb: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott eb, amely egyedileg azonosítható, és szerepel a tenyészto szervezet törzskönyvi nyilvántartásában.

6. Tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége.

7. Tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek törzskönyvben nyilvántartott adatai, így különösen az egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyésztőjére és tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat.

8. Tenyésztési program: meghatározott tenyészcél elérésére végzett tenyésztési tevékenységek sora és az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszer (nyilvántartás, teljesítményvizsgálat, törzskönyvezés stb.).

10. Törzskönyv: tenyésző szervezet által vezetett központi nyilvántartás, amely a tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta ebek tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

11. Hatálytalan
Hatálytalanított szövegrész: Törzskönyvezés: a tenyésztési adatok gyűjtése, törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése és igazolása.

 

4. § (1) Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni tenyésztési adatot gyŰjteni, nyilvántartani, feldolgozni, a tenyésztési dokumentációt kiadni csak tenyészto szervezet jogosult. Fajtánként egy tenyészto szervezet ismerheto el. A kis egyedszámú fajták - amelyek fenntartására önálló szervezet nem alakult meg - fenntartására létrehozott szervezet, fajtacsoporttól függetlenül több fajta fenntartására kaphat elismerést.

(2) A tenyésztő szervezet feladatai:

a) adott fajta tenyésztési programjának kidolgozása, elismertetése és végrehajtása;

b) törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat végzése vagy végeztetése.

c) a behozott ebek törzskönyvi nyilvántartásba vétele, azok honosítása, valamint a tenyésztési hatósághoz történo bejelentése;

d) kizárólagos joga az elismerésében szereplo fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében;

e) nemzetközi kinológiai szervezetben a kinológiai szövetségen keresztül képviselteti magát.

 

5. § (1) A tenyésztéssel foglalkozó társadalmi szervezet tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a minisztérium jogosult. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti a szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.

(2) A minisztérium - az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek (a továbbiakban: tenyésztési hatóság), az Ebtenyésztési Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület), vadászeb esetében az Országos Magyar Vadászkamara szakmai véleménye figyelembevételével kialakított javaslata alapján - a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztő szervezetként elismeri, ha

a) a benyújtott tenyésztési program megfelel az általános szakmai és nemzetközi előírásoknak;

b) a tenyésztési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, és a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, mint tenyésztésvezető rendelkezésre áll;

c) a tenyészeb utódait egyedenként, tartósan úgy jelölik meg, hogy azonosságŰk megállapítható;

d) a törzskönyvet a tenyésztési programban leírt törzskönyvi szabályzat előírásainak megfelelően vezetik;

e) hatályát vesztette [törölve: a Szövetség tagjaként rendelkezik]

ea) a Federation CynologiqŰe Internationale (a továbbiakban: F.C.I.),

eb) azon fajták esetén, amelyek nem rendelkeznek F.C.I. elismeréssel a fajta nemzetközi szervezetének elismerésével [a továbbiakban ea) és eb) együtt: nemzetközi elismertség];

f) nyilatkozat a 10. § (4) bekezdésében foglalt feltétel vállalásáról.

 

(3) A Testület a tenyésztési hatóság véleményező és javaslattevő testülete.

(4) A Testület feladata a bírálatok tisztaságának (pártatlanságának) ellenőrzése és a bírálati szabályzatok megtartásának felügyelete. Az ellenőrzés és felügyelet során tapasztalt szabálytalanság esetén a bírálatot, illetve a bíró tevékenységét felfüggesztheti vagy a bírót tevékenységétől, a tenyésztőt meghatározott időre a kiállításon, versenyen való részvételtől eltilthatja.

(5) A Testületet a tenyésztési hatóság javaslata alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozott időre hozza létre, működési rendjét - a tenyésztési hatósággal egyeztetve - a Testület maga állapítja meg. Az ebtenyésztő szervezeteknek a Testületben való képviseletét a miniszter biztosítja.

(6) A kivitelre szánt ebek export származási igazolásának kiadását az eb tulajdonosának kell kérnie a kinológiai szövetségtol. Az export származási igazolás kiadásával egyidejŰleg bevonásra kerül a származási igazolás, melyet a kinológiai szövetség, az illetékes tenyészto szervezet számára 8 napon belül megküld.

 

6. § (1) A tenyésztő szervezetként történő elismerés iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) az elismerést kérő megnevezését, címét, székhelyét;

b) a tenyészteni kívánt fajtát és fajtákat és azok nyilvántartott egyedeinek számát;

c) a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak feltüntetésével;

d) a fajtánkénti tenyésztési programot.

 

(3) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell

a) a fajta leírását;

b) a tenyészcélt;

c) a tenyésztés módszerét, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módot;

d) a törzskönyvi szabályzatot (a törzskönyvezés szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza);

e) a teljesítményvizsgálati szabályzatot (a teljesítményvizsgálati szabályzat kialakításának szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza);

f) a tenyészeb minősítés rendjét;

g) a tenyésztésbe vétel szabályait, így különösen a tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső korhatárát, a két kölykezés közötti időt, az almonként törzskönyvezhető utódok számát, valamint az életteljesítményt (összalom számot);

h) a nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendjét;

i) az ebek jelölésének módját;

j) az alomellenőrzés és a származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét.

 

(4) A kérelemhez csatolni kell az aláírással és pecséttel ellátott származási igazolás mintát, az elfogadott alapszabály hiteles másolatát, a taglétszám kimutatást és a bírósági bejegyzés hiteles másolatát.

 

7. § (1) A minisztérium az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz.

(2) Az elismerés a tenyésztési célra, a tenyésztési programra, valamint a szakmai tevékenységi területre, a törzskönyvi szabályzatra, a fajtafenntartásra vonatkozik és ezek végrehajtására jogosít.

(3) A rendelet hatálybalépése után 1999. december 31-ig, ezt követően évente január 1-jétől júniŰs 30-ig lehet elismerés iránti kérelmet benyújtani, a határozathozatalra ezen határidők lejárta után egyszer kerül sor.

(4) A 10. § (2) bekezdés szerinti elismerés visszavonás esetén, az adott fajtára vonatkozóan a minisztérium hivatalos lapjában, illetve a minisztérium honlapján közzétett határidoig tenyészto szervezeti elismerési kérelmet lehet benyújtani.

 

8. § (1) A tenyésztő szervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy elvégeztetni, aki azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a tenyésztő szervezet elismerésében szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és a tenyésztő az adott fajta tenyésztési programját elfogadja.

(2) A törzskönyv nem selejtezhető.

(3) Tenyésztési dokumentum kiadás alapjául nem szolgálhat olyan tenyésztési nyilvántartás, amelyet nem az Átv. szerint meghatározott feltételeknek megfeleloen vezetnek.

 

9. § A tenyésztő szervezetek listáját a minisztérium a hivatalos lapjában közzéteszi.

 

10. § (1) A minisztérium az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztő szervezet elismerését a feltételek teljesítéséig felfüggeszti.

(2) A minisztérium az elismerést visszavonja

a) az elismert tenyésztő szervezet megszűnése,

b) az 5. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,

c) a hivatalos előírásoknak meg nem felelő működés, adatgyűjtés és valótlan adatközlés esetén.

d) az ellenorzés akadályozása

(3) Az elismerésnek az (1)-(2) bekezdések szerinti felfüggesztésére, illetve visszavonására a minisztérium - a Testület, vadászeb esetében az Országos Magyar Vadászkamara kezdeményezésére kialakított - tenyésztési hatósági javaslat alapján intézkedik.

(4) A tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén vagy az elismerés visszavonásakor a rendelet hatálybalépése után keletkezett, a nyilvántartásra és a törzskönyvezésre vonatkozó dokumentumokat át kell adni a tenyésztési hatóságnak megőrzése céljából, illetve új tenyésztő szervezeti elismerés esetén a dokumentumokat az új, elismert tenyésztő szervezet részére kell átadni.

 

11. § (1) A tenyésztő szervezet vezetője köteles a 6. § (2) bekezdésében foglaltak változásait a tenyésztési hatósággal haladéktalanul közölni.

(2) A 6. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott változása a minisztérium jóváhagyását igényli. A tenyésztési hatóság a változásokat a közléstől számított harminc napon belül, véleményével ellátva a minisztériumhoz továbbítja.

(3) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezései a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti létszámadatra nem vonatkozik.

 

12. § (1) A tenyésztő szervezetben a kialakított és elismert tenyésztési program végrehajtására tenyésztésvezetőt kell alkalmazni.

(2) Abban az esetben, ha a tenyésztő szervezet a törzskönyvezési tevékenységét maga végzi, nem lehet tenyésztésvezető az, akinek egyéb tevékenysége vagy más szervezetben betöltött tisztsége a tenyésztésvezetői megbízatással összeférhetetlen.

(3) A tenyésztésvezetőnek agrár-, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi vagy biológusi felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(4) Az 5. § (2) bekezdése szerinti szakmai véleménynek ki kell terjednie a tenyésztésvezető személyi alkalmasságára, felelősségére, több fajta esetén azonos személy megnevezésekor a megbízatások elláthatóságának véleményezésére is.

 

13. § (1) Tenyészeb-kiállítás, -árverés a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb eloírások megtartásával, csak az elismert tenyészto szervezet elozetes hozzájárulásával a kinológiai szövetséghez történt bejelentést követoen, több fajta részvétele esetén pedig a kinológiai szövetség elozetes hozzájárulásával a (4) bekezdés szerinti bejelentés alapján tartható.

(2) Tenyészeb-kiállításnak minosül bármely a fajtatiszta kutyák felvezetésével járó bemutató, így például a szépségverseny, küllemi kiállítás, tenyészszemle, verseny és vizsga, illetve egyéb minosítést adó rendezvény.

(3) A tenyészeb-kiállítás engedélyezési eljárásban a tenyésztési hatóság szakhatóságként mŰködik közre.

(4) A kiállítás szervezoje a hozzájárulás megszerzése érdekében köteles a tenyészállat kiállítást legkésobb a rendezvény idopontja elott 60 nappal, nemzetközileg elfogadott minosítést adó kiállítás esetén a tárgyévet megelozo legalább 90 nappal a kinológiai szövetség részére bejelenteni.

(5) A tenyésztési hatóság tenyészállat-kiállításokon közvetlenül, vagy a Szövetség részére adott felhatalmazással a Szövetség útján látja el a hatósági felügyeletet.

(6) Valamennyi fajta részére nyitott kiállítások és versenyek rendezésére, ahol nemzeti és nemzetközi címeket adnak ki, a Szövetség jogosult.

 

14. § A tenyésztési hatóság eljárása során figyelembe veszi a Testület, vadászeb fajtacsoport esetén az Országos Vadgazdálkodási Tanács véleményét.

 

15. § (1) A hatóság ellenőrzéskor az Átv. 44. §-ának a)-c) pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni. A Testület az ellenőrzés során - a tenyésztési hatóság felhatalmazása alapján - véleményt ad.

(2) Hatálytalan

Hatálytalanított szövegrész: Az ebtenyésztéssel kapcsolatos szabálysértési felelősségre a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 89. §-ának az ebtenyésztésre alkalmazható rendelkezései az irányadók.

(3) A tenyésztési hatóság a 13. § eloírásaitól eltéroen rendezett tenyészeb-kiállítás esetén az Átv. 45. §-ában meghatározott állattenyésztési bírságot köteles kiszabni.

 

16. § (1) Ez a rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba.

(2) A Testület megbízásának lejárta után feladatait a 3.§ 2. pontjában meghatározott feladatok ellátására létrejött - kérelem alapján a miniszter által kijelölt - elismert tenyésztő szervezetek szövetsége látja el. A kijelölés iránti kérelmet a minisztériumba kell benyújtani, e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül.

(3) Ez a jogszabály a Magyar Köztársaság és az európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács 91/174/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

1. számú melléklet a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelethez


A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai


I.

1. A törzskönyv vezetésének szabályai

Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

 

2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése

2.1. A törzskönyvnek minden bejegyzett ebre legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

2.1.1. a tenyésztő tulajdonos nevét, címét;

2.1.2. az eb születésének időpontját;

2.1.3. az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit és tenyészminősítő osztályba sorolását;

2.1.4. az eb szüleinek és nagyszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit és tenyészminősítő osztályba sorolását, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit;

2.1.5. az eb dédszüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit;

2.1.6. tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;

2.1.7. a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;

2.1.8. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátŰmát és célját.

2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv a tenyésztő szervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).

2.2.1. A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamely tenyészminősítő osztály feltételeinek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve.

2.2.2. A főtörzskönyvi résznek több, az ebek teljesítménye szerinti osztályt kell tartalmaznia, és csak a törzskönyvi szabályzatban meghatározott ismérvek alapján lehet az egyes egyedeket ezen osztályok valamelyikébe besorolni.

2.2.3. A törzskönyvet vezető elismert tenyésztő szervezet elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását, a 2.2.1. pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére. Ez esetben a fő- és melléktörzskönyv kapcsolatát is szabályozni kell.

A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie:

2.2.3.1. a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;

2.2.3.2. a fajta küllemi jegyeinek;

2.2.3.3. a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek;

2.2.4. a bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek

2.2.4.1. a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;

2.2.4.2. a tenyésztő szervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.

2.2.5. A melléktörzskönyvi rész szintén tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.

2.3. A törzskönyvi osztályba sorolást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell végezni.

2.4. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

2.5. A törzskönyv a tenyésztő szervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető, és nem selejtezhető.

 

3. A fajtánkénti törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:

3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak az elismert tenyésztő szervezethez meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési dátumokról, a kölykezési dátumokról;

3.4. a származásellenőrzés módját;

3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;

3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért.

 

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

 

1. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell:

1.1. sorszámot;

1.2. az elismert tenyésztő szervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;

1.3. az eb születési dátŰmát, fajtáját és ivarát;

1.4. az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;

1.5. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;

1.6. az eb származását, meghatározott generációig visszamenőleg az ősök törzskönyvi számát;

1.7. az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait, valamint összes teljesítményvizsgálati eredményeit;

1.8. a kiállítás helyét és időpontját;

1.9. a szakmai munkáért felelős személy aláírását és az elismert tenyésztő szervezet bélyegzőlenyomatát;

1.10. a teljesítményvizsgálatokat.

2. Az észlelt valótlan adatközlés esetén a tenyésztési hatóság a kifogásolt származási igazolást visszamenőlegesen is letiltja.

3. A származási igazolásnak a tenyészeb telephelyén mindig rendelkezésre kell állnia.

4. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

 

2. számú melléklet a 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelethez

 

A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó teljesítményvizsgálat szabályai

 

A szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét kell figyelembe venni.

A teljesítményvizsgálati szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- a tenyészcélnak megfelelő (küllem, munkateljesítmény) teljesítményvizsgálat szabályait,

- kiállítási szabályzatot,

- a bírálatok és vizsgák rendjét, szabályait, elérhető címek és díjak rendjét;

- versenyszabályzatot;

- a teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételeit;

- a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kidolgozott tenyészszemle-, munkavizsga-szabályzatot;

- a bírói testület működési szabályzatát, a bírók minősítésének követelményrendszerét, a bírók felelősségét;

- a munkavizsgával rendelkező fajok esetében a teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének követelményrendszerét;

- jelen rendelet hatálybalépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételi szabályait;

- az importált egyedek származási országban szerzett teljesítményeredményeinek figyelembevételi szabályait.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)