Kutyák küllembírálata
Küllembírók a kiállításokon
Bírói metodika, etika
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2013. május 11.

Küllembírók a kiállításokon

Bírói metodika alatt főleg azokat az eljárásjogi szabályokat értjük, melyek a bírónak a bírói körbe való belépésétől az onnan való eltávozásáig végzendő teendőit szabályozzák, illetve rendszerbe foglalják.


Nemcsak célszerű, de illik is a körben segítőknek bemutatkozni (ezalatt általában a ringtitkárt és a jegyzőt értjük). Ha más, idegen személlyel találkozunk a körben, udvariasan meg kell kérni, hogy a kiállítás idejére hagyja el a kört, hiszen nemcsak a látszat, hanem a bírálat tisztasága érdekében is joggal elvárható, hogy a bíró önállóan, befolyástól mentesen hozhassa döntéseit!

Érdemes szemrevételezni, hogy a személyi feltételeken kívül a tárgyi feltételek is megvannak-e, azaz a bírálati lapok, az összesítő, valamint rendelkezésre állnak-e kellő mennyiségben a minősítésekhez és díjkiosztáshoz szükséges szalagok, érmek stb.

Az előzőek hiánya ugyanis felesleges várakozást eredményez, és a szervezetlenség vagy netán a hozzá nem értés látszatát kelthetik, lázas keresgélés, majd ezt követően kapkodás következhet be. A kiállítók nemcsak kutyáik ellenfeleit, hanem a bírói munkát is kritikus szemmel nézik. A pártatlanul, kellő határozottsággal, gördülékenyen dolgozó bíró - még ha kisebb hibákat követ is el - nagyobb valószínűséggel dolgozik majd közmegelégedésre, mint az, aki a szakmai pontatlanságokat igyekszik elkerülni, de ezt határozatlanul teszi, szünetekkel. A vesztes kutyák gazdái között mindig akad kárörvendő...

A katalógus használata nem szerencsés dolog a bírói körben, sőt az FCI által tiltott is, mert félreértésekre adhat okot. Ha országos kiállításokon a bíró a rendelkezésére álló iratok között nem talál mindent a helyén, a bírói összesítő lap alapján kell a hibát kiküszöbölnie. Ha ez sincs, meg kell kérnie a rendezőket, hogy a bírálat megkezdése előtt ezt a katalógusban szereplő startszámoknak megfelelően kiállítási osztályonként állítsák össze.

Célszerű meggyőződni arról, hogy a különböző osztályok kezdése, illetve befejezése időrendhez kötött-e, hiszen ez a bíró munkáját is megkötheti. ugyanis az osztályokra szánt időt be kell tartani. Az időrenddel kapcsolatosan érdemes tisztázni, hogy az időtúllépés egy-egy osztálynál még mindig nem okoz akkora gondot, mint az, ha egy osztályt a gyors munka vagy több hiányzó kutya miatt hamarabb befejezünk és a következő osztályhoz az időrendben rögzítettnél korábban kezdünk, mert ha az időeltolódás miatt valaki kimarad, ez óvásra adhat okot. Tehát az új kiállítási osztály bírálatához csak az előre meghatározott időpontban kezdjünk.

A körben a bírónak célszerű valamilyen terv alapján dolgoznia, aminek alapfeltétele a populáció minőségének megismerése. Ha egy osztályba nem neveztek túl sok kutyát, a legegyszerűbb valamennyit behívni, és együttesen megszemlélni, mert így módunk van a színvonal megítélésére. Ha egy osztályba túl sok kiállítandó kutya van, érdemes kb. egyforma nagyságú csoportokra beosztani őket és így elvégzi az előzőekben leírt szemlét.

Az egyedi bírálatokat a startszámok növekvő sorrendjében végezzük, és egyúttal felhívjuk a kitűnő minősítést elért egyedek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy az osztály legjobbjainak összevetésére mely időpontban kerül sor. Ha a győztes kiválasztást az időrend meghatározza, tartsuk magunkat ehhez. Ha az osztályokban a munkát befejeztük, már csak a győztesek kiválasztására kerül sor. Behívjuk a kitűnő minősítést elért egyedeket és fokozatosan szelektálva, a hibák összehasonlítása alapján kiválasztjuk a legjobbat, a többieknek megköszönjük a részvételt. Ha a létszám engedi, egyenként is elmondhatjuk indokainkat hangosan a kiállítóknak. A legjobb négy kutyát rangsorba állítjuk, sorrendjüket római számokkal jelöljük I-IV-ig. Amennyiben a kutyamegfelel az osztályban elérhető győztes cím követelményeinek, ezzel is díjazhatjuk. (HPJ, CAC)

Mai szabályaink szerint a kölyök osztályban csak sorrendiséget állapítunk meg. A kölyök osztály első kutyája Nagyon Ígéretes minősítést kap, a többi Ígéretest kaphat. Fiatal osztályban a Hungária Prima Junior (HPJ) címet adományozhatjuk, a növendék, a nyílt, és munka osztályban kiadhatjuk a javaslatot a Hungária Championátusra (CAC). Ha a Kitűnő II. helyezett kutya ugyancsak kimagasló tulajdonságokkal rendelkezik, megkaphatja a tartalék győztes címet (Reserve CAC, azaz R.CAC), de egyik cím kiadása sem kötelező!

A győztes osztályban legjobbnak bizonyult kutya a Kitűnő I. minősítés mellé a rendelkező város nevét viselő győztes címet kaphat (pl. Budapest győztes stb.) A győztes osztály Kitűnő II. minősítésű kutyája nem kap tartalék győztes címet!

Nemzetközi (CACIB) kiállításoknál is az előzőekben leírt módon kell az osztálygyőzteseket kiválasztani. A CACIB kiállításokon az egy bíróra osztott kutyalétszám és az esetleges időbeosztás úgy van tervezve, hogy nagyobb osztálylétszám esetén a bírálat időtartama is bontott, a startszámok feltüntetése mellett.

Az FCI előírásainak megfelelően a kanoknál és a szukáknál külön (esetleg színenként is külön) adjuk a javaslatot a nemzetközi szépség championátusra. (CACIB).

Ezért a címért a növendék, a nyílt, a munka és a győztes osztályban Kitűnő I. és győztes címet elnyert kutyák versenyeznek. Itt nincs versenyben az érett osztály győztese. A körben lévő kutyák közül választandó ki a legjobb, amelyik megfelel a CACIB-várománynak. Amennyiben a CACIB-ot kiadtuk, kiadhatjuk a Res. CACIB-ot. Ekkor úgy kell eljárnunk, hogy annak az osztálynak a második legjobb kutyáját is behívjuk, ahonnan a CACIB-ot kapott kutyát kiválasztottuk. ugyanis előfordulhat, hogy ez az osztály olyan erős volt, hogy a Kitűnő II. R.CAC címet kapott kutyajobb minőségű, mint a versenyben lévő egyéb osztályok győztesei.

Ezzel kapcsolatosan ki kell hangsúlyozni, hogy a Res. CACIB előírásainál az FCI szabályzata igen szigorú. Ez a cím csak akkor adható ki, ha az a kutya, amelyik ezt elnyeri, a CACIB-ot nyert kutya távollétében elnyerte volna a CACIB-várományosságot.

Ennek indoka egyszerű. ugyanis, ha a szóban forgó CACIB-ot nyert kutyamár Nemzetküzi Champion (ICH), akkor az FCI-től csak tiszteletbeli címet kap, és az ICH-ra történő javaslat visszaigazolását a Res. CACIB-ot nyert kutyakapja. tudnia kell minden bírónak, hogy még győztes osztályban induló kutyáknál sem az ő feladata tisztázni, hogy a kutya nemzetközi champion-e már, ugyanis azon indokkal nem adhatja másnak a CACIB címet, hogy "ez a kutya már ICH, így a másik lesz a CACIB". A CACIB címek kiadása után kerül sor a fajtagyőztes (HFGY) cím kiadására. Ezért a címért, amit a fajta legjobb egyedének adományozunk, vetélkednek a fiatal győztesek (HPJ), a CACIB várományt elnyert kutyák és az érett osztályok győztesei. Természetesen, ha nem CACIB kiállításon kerül sor a fajtagyőztes cím kiadására, értelemszerűen szerepelnek az összevetésnél a fiatal, a növendék, a nyílt, a munka, a győztes, és az érett osztályok győztesei.

Ha az FCI a fajtákon belül nemcsak színekben, hanem nagyságonként, vagy szőrváltozatonként is külön CACIB kiadását írja elő, akkor ott a fajtagyőztes címek száma tovább oszlik ennek megfelelően. Tehát a fajtagyőztes címek megegyeznek általában a szín, ill. nagyságrendi megosztottság számával.

Külön fejezetet érdemel a derby győztes cím kiadása. Derby osztály általában évente egyszer, ősszel, nemzeti kiállítás keretén belül van. Ennek fogalmát több külföldi országban nem ismerik. Nálunk ebben az osztályban indul minden olyan kutya, aki az előző naptári évben született. Alapfeltétele a versengésnek, hogy az egyed legalább Kitűnő minősítést kapjon. Természetes, hogy a kölyök osztály kutyái nem versenyezhetnek, de elképzelhető, hogy győztes osztályból is kerüljön kutyaa derby osztályba. (pl. január 1-én született kutyaa következő év novemberében már 22 hónapos, és vannak országok, ahol egy kiállítás alatt, a győztes cím mellé a champion címet is adományozhatják). Ebbe az osztályba tehát be kell hívnunk a fiatal osztályból azt a legjobb kutyát, amelyik az előző évben született. Ez általában a HPJ minősítést nyert kutya, de elképzelhető az is, hogy valamelyik helyezettet kell behívnunk, ha pl. a HPJ kutya a kiállítás évében, és nem az előző évben született. A fiatal osztály legjobb minősítésűje (figyelembe véve a születési évet) konkurál majd a növendék a nyílt, a munka, esetleg a győztes osztály előző évben született és osztályukban legjobb helyezést elért kutyáival. Ezek közül választunk derby győztest, külön a kanoknál, külön a szukáknál (természetesen az FCI előírásainak megfelelően a szín, a nagyság és a szőrzetbeli különbségeket is figyelembe véve). A derby győztes kiválasztása után helyezetteket nem jelöljük meg.

 

Néhány jó tanács

Ne utazzon a bíró egy kocsiban olyan kiállítóval, akinek a kutyáját bírálhatja. A bírói körben szomjúság ellen üdítők fogyasztandók, még akkor is, ha a rendezők örömmel kínálják a szeszes italokat. A bírálat legyen határozott, részletes, de ne legyen terjengős. A kiállítás közönsége jó néven veszi a hangos indoklásokat, különösen akkor, ha ez jól érthető módon kerül közlésre. Se katalógust, se a származási lapot ne kérje el a bíró munka közben a kiállítótól. A bírálat legyen korrekt, pártatlan. Ha a bírói körbe harapós vagy támadó kutya kerül, gazdáját fel kell szólítani a kutyamegnyugtatására, ha ez sikertelen, a bírálatot fel kell függeszteni és a kutyát ki kell vezettetni. Ha a tulajdonos vagy felvezető hangosan méltatlankodik, esetleg a bírót szidalmazza, a bíró uralkodjon magán és ne szálljon reménytelen vitába a téma fölött. Kirívó esetet jelenteni kell a vezető bírónak, ill. a bírói testületeket koordináló bizottságnak. Mindenek felett meg kell őrizni a kiállítások sportszerű légkörét.

Ha a bíró kellő szakmai hozzáértéssel, diplomatikusan és korrektül látja el a feladatát, ezzel általában elnyeri a pártatlan kívülálló közönség szimpátiáját.

A jól dolgozó bíró sohasem szorul védelemre. Hozzátartozik még a munka befejezése után a körben közreműködők segítségének megköszönése. Mindemellett elmaradhatatlan az írott anyagok ellenőrzése, különös tekintettel az összesítő lapokra, hiszen a kiállítási eredmények csak ezekkel regisztrálhatók.nyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)