A fajtatenyésztés története
A fajtatenyésztés története V.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Barba Rafael Péter  |  2012. április 24.

Az emberi történelem ősi magaskultúráinak sorába tartozó ókori Egyiptomban már kétségtelenül - a szó mai értelmében is - tudatos házikutya- fajtatenyésztés folyt. Itt teljesedik ki kutya és ember kapcsolata.


Történik mindez úgy, hogy e kultúra tanulmányozása során egyfajta kettősségnek lehetünk tanúi. Egyfelől a civilizált ember már képes egyszerű eszközeivel, ugyanakkor gazdag tudományos ismeretei révén pontosan előre jelezni a Nílus áradását, s létrehozni máig fennmaradt, az utókort bámulatra késztető alkotásait. Másfelől lelke és tudata még ezernyi szállal kötődik a természethez. tudja, ennek erőit le nem győzheti, de ismeretei alapján élhet velük. Ebben a mindennapos küzdelemben kitüntetett szerep jut régi társának: a kutyának.

Négylábú barátja jelen van a városok utcáin, s végzi takarítói tevékenységét (pária kutyák), elkíséri gazdáját a vadászatra, segít a nyáj terelésében, őrzésében, ha kell fegyveres harcaiban is részt vesz. Szoros kötődését az emberhez az istenek panteonjában elfoglalt helye is mutatja. A közös élet mozzanatait pedig a hálás ember megörökíti.

Itt kell megemlítenem, hogy kísérletező kedvükben az egyiptomiak megpróbálkoznak a hiéna (cibethiéna?) háziasításával is, mint szintén családi alapon szerveződő, hierarchikus társadalomban élő ragadozóéval. E tevékenységgel azonban viszonylag hamar felhagynak.

Az egyiptomiak tehát nem csupán tartották és használták, szerették és becsülték a kutyát, de mint mondtam, tudatosan tenyésztették is számos fajtában. Nem lehet nem észrevenni a sloughi (arab agár), a cirneco dell' Etna, a fáraókutya, az ibizai kopó és a nagy portugál kopó morfológiai hasonlatosságát a fennmaradt ábrázolásokkal, csakúgy, mint a basenji, de a jurai és schwyzi kopók esetében is. A számos fennmaradt művészi alkotás közül is kiemelkednek a thébai sírokban fellelt falfestmények, melyek valóságos fajtaismertetőként adnak áttekintést a fáraók birodalmának kutyáiról. A tesem és sloughi típusú agaraktól az epiroszi molosszuson át a kopószerű és rövidlábú kutyáig terjed a paletta. Utóbbiról nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban csupán kísérőként ("társasági"), esetleg jelzőebként, vagy a ház és gabonaraktárak körüli rágcsálóirtásban jeleskedő jószágként élte életét.

Érdekes és tanulságos adalék a kutya származásáról folyó vitához Anubisz isten léte. Az talán köztudott, hogy a Rosette-i kő Champollion által történt 1822. évi megfejtése előtt Egyiptomról szóló ismereteinket csupán a görög-római szerzők műveiből nyerhettük. Így érthető, hogy a világszerte elterjedt elnevezések is a görög alakban rögzültek. Ez történt Anubisz esetében is. Az ő eredeti, becsületes, egyiptomi neve ugyanis Inpu (Inpw). E szó jelentése pedig: kutya, kis kutya. Kétségtelen ugyanakkor, hogy általában sakálfejű istenként emlegetik. Ma ez számunkra logikátlannak és zavarónak tűnik. Ám gondoljuk meg! A kor embere a kutya háziasításának gyökereihez még igencsak közelinek mondható. Ő volt a valóságos fajtatenyésztés első professzionális művelője. Aligha tételezhetjük fel tehát, hogy puszta következetlenségről volna részéről szó. Inkább arról, hogy számára a kutya és a sakál nem egymást kizáró fogalmat takartak, mivel tenyésztői gyakorlatában nem egyszer fordult elő azok keresztezése. Így, e kettős identitás alapján vált Anubisz (Inpu) is alkalmassá isteni szerepére. Nem lenne szabad soha elfelednünk, a teológiai tézisek, filozófiai fogalmak alapja mindig valamely tapasztalásban keresendő!

Nézzük, mit is mond e kérdésről a mitológia!

Az állatok megtestesült istenek kezdetben, a vadászat oltalmazói; a domesztikálással egyesek az állattartók istenségeivé válnak. Inpu az egyiptomi mitológiában a halottak oltalmazója; fekvő fekete sakál, ill. sakál- vagy kutyafejű ember alakjában. Az elhunyt túlvilági megítéltetéséné mint bíró van jelen, így az istenek bírójának (szab) is nevezik. A sakál jele bírót is jelentett. kultusza Kaszában (görög: Kynopolisz), a 17. Nomoszhoz (közigazgatási terület) tartozó városban született, de nagyon korán elterjedt egész Egyiptomban. Az Ó-Birodalom időszakában a holtak istenének tartották. Fő jelzői: "Henti-Imentiu", vagyis a nyugatiak (elhunytak) Élén Álló, "Ra-Szetau ( a holtak országa) ura", "az istenek palotájában élen álló". A piramis szövegek szerint a holtak birodalmának főistene volt, ő tartotta számon a megholtak szívét. A Kr.e. III. évezred végétől azonban feladatai fokozatosan áthárultak Oziriszra, aki jelzőit is átvette, Anubisz pedig átkerült az Ozirisz-misztériumokhoz kapcsolódó istenek körébe. Izisz-szel együtt kereste Ozirisz holttestét, óvta az ellenségtől, és Thot-tal együtt részt vett Ozirisz ítélethozatalaiban. Nagy szerepet játszott a temetési szertartásban, nevével sűrűn találkozunk a halotti irodalomban: ő volt az elhunyt testének épségben tartását szolgáló balzsamozásnak, mumifikálásnak az isteni védnöke, sőt egyes elképzelések szerint ő maga végezte az eljárást. Azt tartották róla, hogy, ha rátette kezét a múmiára, az varázsa révén Ah-ba, "boldog állapot"-ba, "lelki világosság"-ba jutott, új életre kelt. Ő helyezte el a sírkamrában a halott körül a "Hórusz fiúkat", és mindegyiknek adott megőrzésre egy kanopusz edényt az elhunyt bebalzsamozott belső szerveivel. Szoros kapcsolatban állt a thébai nekropolisszal, amelynek pecsétjén kilenc fogoly felett fekvő sakálként ábrázolták. Találkozunk szobrával Nebhepruré (Tutanhamon) sírjában is, mint a fáraó kutyaalakban való megtestesülésével átváltozásai során. Bata isten fivérének tartották, róluk szól a két testvér meséje. Plutarkhosz szerint Ozirisznak és Nebethutnak a fia.

Vajon nem a holtig tartó hűség legszebb elismerése az ember részéről e kitüntetett szerep? A kutya(Inpu), aki életünkben megbízható társunk, akire házunk, javaink, családunk, személyünk őrzését bíztuk, végül lelkünk vezetője, őrizője lesz a holtak birodalmában.

Felső-Egyiptomból, Abydos mellől került elő egy úgynevezett Goleni-főnöki edény, az amarai kultúrából, mely a legrégebbi vadászkutya(agár?) ábrázolás a Kr.e.: 3800-3600 közötti időből (predinasztikus korszak). A Hierakonpoliszból, Kr.e.: 3200 tájáról fennmaradt, palából készült sminkpalettán pedig az első lógó fülű (vadászkutya, agár?) kutyaábrázolás látható. Ekkor, Kr.e. 3000 körül készülnek az első kutyasírkövek. Egyikükön hieroglifa olvasható, ebből megtudjuk: ezt a kb. 5000 évvel ezelőtt élt kutyát (életében Egyiptom egyik első királyát szolgálta) Nebnek hívták. Ez "Uraság"-nak fordítható, nyílván tréfás elnevezés. Az ő neve az első ismert kutyanév! E korban egyébként, ma kegyetlennek tűnik, a temetkezési szokások értelmében uruk halálakor a szolgákat megölték, hogy követhessék gazdájukat s dolgozhassanak neki a másik világban is. A kutyákat ugyancsak a háznép sírjai mellé temették. Hernéith királyné sírjának bejáratánál egy kutyacsontváza feküdt. Életében talán a palota kapujának őrzője lehetett, s úrnőjével kellett maradnia annak utolsó lakhelyén is.

Az Ó-Birodalom korából (piramisépítő fáraók!) ismerjük egy kutyasír feliratának hosszabb részletét: "Őfelsége parancsolta meg, hogy eltemessék őt". A szöveg a továbbiakban elmondja, hogy a sírfelszerelést a kincstár biztosította.

"Természetesen" egyiptomi ásatásokból kerültek elő a legrégebbi kutyanyakörvek is. Az egyik különös igényességgel van kidolgozva. Díszítésén oroszlánok vagy párducok vetik magukat antilopokra.

Ismerünk egy Kr.e. 1120 táján készült bizottsági jegyzőkönyvet, mely a királyok völgyében elharapódzott sírrablások kivizsgálása során került felvételre. Ebben szerepel Antef király ekkor már ezer éves sírja is. Az irat szerint a sír előtt egy kőtábla állt a király alakjával, lábainál kutyája, Behka. Az 1860-as, Mariette, francia egyiptológus által végzett ásatás igazolta a közel háromezer éves papirusz adatait. előkerült a kőtábla, s rajta Behka. Antef egyébként nagy kutyabarát lehetett, Behkán kívül négy kutyája is látható mellette: Pehtesz, Abaker, Tekeru, Tekner.

A Kr.e. I. évezredben már több város szent állata a kutya. Temetésükről külön nekropoliszokban gondoskodnak.

Kynopolisz (a kutyák Városa) lakói még háborúságba is keveredtek szomszédaikkal, akik elfogták és megették néhány kutyájukat. A háborúban a vétkes falvak lakói véresen lakoltak bűnükért.

Elefántcsont metszetek tanúsága szerint - csakúgy, mint napjainkban - a gyermekek is szívesen játszadoztak a kutyákkal.

Hérodotosz görög történetírót egyiptomi útja során meglepte, hogy egy kutyapusztulása a gazda egész családját gyászba borítja. Látta, hogy a tetemet bebalzsamoztatják, s finom gyolcsokba takargatva helyezik nyugalomra, pontosabban indítják útjára - hitük szerint - az örök élet másik világába. Tapasztalhatta, minden településnek saját kutyatemetője van. Észleléseit a régészeti feltárások igazolták. A sivatagi temetőkből sok bebalzsamozott kutyatetem került elő.

Ipi sírjának falfestménye azt a hétköznapi jelenetet ábrázolja, melyen a Nílusból vizet merítő gazda mozdulatát híven figyelő kutyaegyértelműen kedvencként jelenik meg. Nincs más dolga, "csak" a gazda közelében lenni! De láthatunk büszke vadászt sloughi típusú ebével hazatérőben, vállain gazdag zsákmánnyal - az Új-Birodalom korából -, a thébai nekropolisz egyik sírkamrájának festményén. És a fiatal Tutanhamon fáraót, amint afrikai és ázsiai ellenségeit letiporja, majd struccokra vadászik fürge, kopószerű ebeivel. kutyái akár vadászaton, akár harcban működnek segítőiként, mindig a nyak ütőereit védő széles nyakörvet viselnek.

Egyiptom - mai ismereteink szerint - az elsők között valósította meg a szelektív fajtatenyésztést a házikutyatörténetében, s az alkalmazás két szélsőségesen új módjának bevezetésében is élen járt. Megszületik az első kedvencnek tenyésztett "fajta (fajták?)", s rendszeressé válik az eb harcászati alkalmazása, igaz, ekkor még egyes vadászkutyák bevetésével. Az e célra igazán alkalmas fajta majd a Közel-Keleten lát napvilágot, amint erről korábban már szó esett.
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)