A fajtatenyésztés története
A XVI-XVII. századi Magyarország ebeiről II.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Barba Rafael Péter  |  2011. január 28.

Hazánk késő-reneszánsz múltjának, a török hódoltság, a három részre szakítottság korának forrásai érzékletesen tárják elénk kynologiai múltunk ez időbeni gazdagságát.


Természetesen a nemesi, főúri világ eseményei - az itt már általánossá váló írásbeliségnek is köszönhetően - inkább megőrződtek, mint a pórnép, pásztornép körében megesettek.

Jellegzetes reneszánsz figurája vizsgált korszakunknak az I. Mátyás alatt - gyermekként - főpappá előlépett kedves rokon, Estei Hippolit. Az érsek személyiségére némiképpen rávilágít, hogy leltáraiban a kutyapecér és rabláncok, álarcos jelmezek keverednek a legszentebb tárgyakkal. Egykorú írások szerint kitűnő lovas és szenvedélyes vadász. tudja ezt a lengyel királyi pár is, kiktől 1518-ban a Krakkóban időző kardinális két tevén kívül lengyel ebeket és vadászsólymokat kap. Érdemes idézni a bíboros, egri püspök 1518. febr. 21-i Eger melletti medvevadászatáról ránk maradt feljegyzést, melyet Lodovico da Bagno mantovai nemes küldött urának, Federigo Gonzaga trónörökösnek: "értésére esett a Bíborosnak, hogy a hegyekben medve van. Megtudta annak tartózkodási helyét. A hegyen állítottak fel minket, a kutyákkal s a hajító dárdákkal" jeladásra eleresztették az ebeket. Ezek nagy élénkséggel kezdték meg a hajtást. Egyszerre előbukkan a medve; a kutyaugatás mind erősebbé vált. "egy másik hegyre futott át (a medve). A kutyák és a pecérek azonban mindenütt nyomában maradtak. A medve időnként lekuporodott a földre" hirtelen nekiugrott az ebeknek, s mellső lábaival megragadva egyet-egyet felvetette a levegőbe, mint egy labdát. "A Bíboros, aki két lovassal és két jó vadászebbel távolabb volt, amikor meghallja az erős csaholást, vágtatva a helyszínen terem. Elereszteti a két vadászebet. Ezek nagy hévvel rohanják meg a medvét. Végül a Bíboros két dárdadöféssel teríti le az óriás vadat."

A mohácsi síkon a nemzet virágával elvesző II. Lajos maga is nagy kutyabolond volt. Gyermekkirály korától bűnéül rótták fel - még nagybátyja is! -, hogy kedvelt vadászebeit s majmát étkező- és tanácskozóasztalához ülteti, tányérját is megosztja velük, sőt ölébe is engedi őket. Falkáját egyébként a király Csepel-szigetén tartotta, hogy közel legyenek székvárosához, és hogy a főfelügyelettel megbízott királyi apród azt gyakrabban megtekinthesse. Igaz, a javát maga mellett tartotta, s azok az udvari illemszabályokkal mit sem törődve az "elfogadó termekben tanyáztak" mind az egyháziak, mind a tekintélyesebb udvarnokok megbotránkozására, sőt, mint láttuk asztalánál étkeztek. Számadásokból tudjuk, hogy István királyi apród, az említett tisztség betöltője, 1525-ben négy forintot vesz fel a kincstartótól az ebek tartására. Szép summa volt ez akkor. S a meglévő ebek száma folyton növekszik. Az agarászatot is kedvelő király például az említett évben két ízben kap csehországi uraktól ajándékba agarakat. Ezek falkája szintúgy a Csepel-szigeten elhelyezett ólakban van elszállásolva. Buda középkorának záróképe is e hajdani ebekhez kapcsolódik. Szeréminél olvashatjuk, hogy az 1526 augusztusában a török ellen induló király búcsúzáskor hon maradó inasainak lelkére köti: "Jól gondozzátok ebeimet! Hetenként kétszer fürösszétek őket ("cum caniculis bene laborate! Bis in una ebdomada levate")"! 1541-el aztán befejezett ténnyé válik az ország középső részének török megszállása, a nyugati és északi részen megmarad a királyi fennhatóság, keleten pedig megszületik az erdélyi fejedelemség, kultúránk, nemzeti létünk e konok végvára. Pór és úr vállvetve őrzik eleik hagyományát. Így van ez a vadászat terén is. Hogy megértsük ennek a társadalom jelentős részét érintő tevékenységnek a fontosságát, nézzünk néhány tárgyunkba vágó adatot a vadászati szervezet és vadászati módok köréből!

Hazánkban főként a lovas vadászatot gyakorolták. Ennek "két főkellékével: a jó lovak- és kutyákkal elegendő mennyiségben rendelkeztek ősapáink". A külső szolgálatot ellátók között első a vadászmester. Nagyobb udvartartásoknál a vadászszemélyzet sok emberből állt. Külön személyzettel a lovas-, majd a puskavadászatokhoz. Gr. Erdődy udvarában például 14 agárhoz, ugyanennyi kopóhoz 1 főpecért, 2 kispecért és 1 madarászt találunk. I. Rákóczi György leveleiben szól lengyel madarászáról és agárhordozóiról. I. Apafi Mihály fejedelem, kiről még megemlékezünk, ebesfalvi kastélyának falkanagyja 129 agárért, 53 vizsláért, 83 kopóért, s az őket gondozó pecérek munkájáért felel. Többet tudunk Thököly Imre udvaráról. Vadászmestere 5 vadász, 3 lovas pecér, 6 gyalog pecér, 3 lovas agárhordozó és 1 gyalogos agárgondviselő felett rendelkezett, s lóra külön fizetést húzott. A pecérek, vadászok és madarászok zöld posztóból készült köntöst, fehér báránybélésű zöld mentét kaptak. A vadászok és pecérek csizmát viseltek. A jó állással persze komoly felelősség is járt. S ez nem volt tréfa. Zay Péter 1574-ben rövid időre távozván Zay-ugrócról szolgáira parancsol: "úgy vigyázzanak ebeire, mint a szemük fényére s lelkük üdvösségére". Volt aztán más feladat is. Gr. Nádasdy Ferenc az 1660-ban fővadászmesterévé kinevezett Globiczer Farkas uramnak többek között elrendeli, hogy a tetten ért orvvadász minden felszerelését, nyulászó és más ebeit is el kell kobozni.

A vadászati formák évezredek gyakorlatában csiszolódtak. Az agarászat ezek közül tán legősibb mesterség, mely elsősorban nyulak fogatására szolgált volna, ám másféle vadra is előszeretettel alkalmazták. I. Rákóczi György 1647. okt. 22-én Nagyvárad környékén egy nap alatt 90 nyulat és 3 őzet fogatott. Mellékesen, e szenvedélyes agarász voltát ismerve ajánlott tervet Alaghy Menyhért a terebesi consiliumban könnyű elveszejtésére. Thököly Imre 1694. jún. 11-én kölyök-medvét fogatott agaraival.

Apor Péter az 1670-80-as években így emlékezik: "az agarakban is a régi nagy uraknak nagy gyönyörűségük volt, dicsekvén egymásnak, kinek fogja meg az agara az szarvast, farkast, rókát, őzet, nyulat, sőt láttam olyan agarat, az ki személye szerint elfogta a hiúzt". A tények ismeretében bizonyosak lehetünk benne, hogy legalább kétféle agarunk lehetett. Egy a nagyvad (farkas, szarvas, medve, hiúz), egy pedig az őz, róka, nyúl fogatására. Az agarászat tehát igen kedvelt mulatság, melyen mindenki lóháton jelenik meg, nagyrészt külön e célra begyakorolt vadászlovakon. tudjuk például, hogy 1525. máj. 12-én egy úr agarászó lovakat küld ajándékba II. Lajos királynak. A már idézett terítékek nagyságából sejthető, hogy az agarak száma a nagyobb udvarokban jelentős: I. Rákóczi György saját céljára 15 agár volt fenntartva, de vendégei számára további 12–12 agár állt rendelkezésre. Kemény Jánostól tudjuk, hogy a pŰritán Bethlen Gábor 50 agarat tartott két pecérrel. (Kemény volt gondozója a fejedelem két kedves agarának, a Hóka és Kormos nevűeknek, kiket Kornis Zsigmondtól kapott, s igen szeretett. Keménynek, aki a megbízatásnak megfelelt, olykor nyolc agárról is gondoskodnia kellett, ám e kettőnek ekkor is mindig maga adott enni.) Apafinál, az utolsó nemzeti fejedelemnél pedig, mint fentebb láttuk, már 129 agár fogyasztja a kenyeret.

Az agarászatokon kívül bizonyára rendeztek agárversenyeket is. Erre utal a Kamuthy Balázs és testvére ingóságairól 1603-ban felvett leltárba bejegyzett agáreresztő szíj. Ennek csak akkor van értelme, ha az agarakat páronként és egyszerre kell a vad után ereszteni, amire csak agárversenyeken van szükség. A versenyszabályok betartására gondosan ügyeltek. Az agár "bűne" kizárást, ha visszaeső volt, a kútgémet jelentette. Az eb "bűne" s az állat megbüntetése régi hagyomány volt. Így, 1568-ban Zayné Bánffy Bora asszony ekként értesíti távollévő férjét: "ebei öt szarvasbárányt megöltek." Zayné a "bűnös ebeket" kivégeztette. A kiváló példányokat ugyanakkor szinte emberszámba vették, nem a falkaólban tartották, hanem a szobákban tanyáztak. Innen "palotás agár" nevük (Thallóczy tévesen gondolja, hogy ez külön faj!). A férj távollétében rendesen a ház asszonya gondoskodott róluk.

A jó agárnak messze földre ér a híre. A XVII. századi írások számos magyar agárküldeményről számolnak be. I. Rákóczi Györgytől például 1644-ben a kurlandi herceg és a lengyel Radziwill herceg kér és kap egy-egy tucat agarat. 1646-ban Frigyes Vilmos brandenburgi fejedelem is tőle kap agarakat. Uraink közt is a legkedvesebb ajándékozási tárgy az agár és a vizsla, így Balassi Bálintnál, Batthyány Kristófnál vagy Zay Péternél és körénél.

Nagyra tartották az erdélyi fejedelmek a strázsát álló, szelektől fajzott török agarat is. Egy-egy kiválóbb agár, melyet főagár-nak hívtak, igen értékes volt. 1591-ben 125 Ft-ért vásárolt valaki egyet! Érthető, hogy megbecsülték e nemes jószágokat. A selyempórázon vezetett ebeket az "agárhoz látók" vagy "agárviselők" gondozták, s ha a vadászóhely távolabb volt, szekéren vagy ölben vitték őket a vadászatra, hogy haszontalanul ne fáradjanak. A lovas "agárhordozók" csak itt vették át őket csoportonként.

(Folytatjuk!)
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)