Gyerek és kutya
Kutya az iskolában
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Timea Siman  |  2013. január 15.

Kutya az iskolában

A különféle állatoknak - többek között kutyáknak - az emberek gyógyításába, terápiás kezelésébe, rehabilitációjába történő bevonása egyre nagyobb elismerést kap az egészségügyi és pedagógiai szakma körében.


Az utóbbi években jelentős előrehaladás történt ezen a területen. Az alábbiakban Önök az állatokkal támogatott pedagógiai munkának arról a részéről olvashatnak, amelyik a kutyának az iskolai és egyéb pedagógiai területeken történő használatával kapcsolatos.

Panu türelmesen várja, amíg az elmélet
után végre a gyakorlat következik

Az elmúlt évtizedben számtalan tudományos vizsgálat eredménye látott napvilágot arról, hogy a háziállatok és társállatok jelentősen hozzájárulhatnak az emberek életminőségének emeléséhez. Ez egyrészt lehet az élet mindennapos gyakorlata, pl. séta, rendszeres feladatok elvégzése a kutyával, csökkent látóképességű vagy mozgáskorlátozott embereket segítő kutyák stb., másrészt különféle előre meghatározott pedagógiai, gyógy- vagy fejlesztőpedagógiai és terápiai célok elérése, például egy kutyasegítségével.

A hagyományos pedagógiai lehetőségeket egy kutyával – mint médiummal – kiegészítve a gyerekek önértékelése, általános értékrendszerének kialakulása, kellemes közérzete és a közvetlen környezete iránti szociális megnyilvánulása jelentősen és kedvező irányba befolyásolható. A kutya nagy segítséget jelenthet a tanárnak, többek között a gyerekek türelmének, önfegyelmének, koncentráló képességének javításához. Ezek mellett bizonyos pedagógiai szakterületeken (logopédia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, gyógytorna) is kitűnő eredménnyel és hatékonysággal lehet alkalmazni a megfelelően kiképzett négylábú segítőket.

 

 

A tevékenységet összefogó nemzetközi szervezetek

Az állatokkal támogatott különféle tevékenységek országonként különböző szakmai szövetségek, alapítványok, egyesületek és magánvállalkozások keretein belül működnek. Ezeknek a szakmai irányítására az elmúlt évtizedekben többé-kevésbé sikeresen működő nemzetközi szervezetek jöttek létre. Ilyen például a német nyelvű országokban működő csoportokat összefogó D.A.CH – ForSchungskreis Heimtiere in der Gesellschaft (Háziállatok a Társadalomban kutatói Kör). A hollandiai székhelyű ADEU (Assistance Dogs europe) az európai országokban működő, állatokkal asszisztált munka területén tevékenykedő csoportokat próbálja összefogni, irányítani és standardizálni.

Az IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) az állatokkal asszisztált tevékenységet végzők Skóciában székelő világszervezete. Ennek a nemzetközi szervezetnek a prágai találkozóján már 1998-ban megtörténtek az első ajánlatok arra vonatkozólag, hogy milyen minimális biztonsági, egészségügyi, fizikai és pszichikai elvárásoknak kell eleget tenni, és milyen képzési és kommunikációs háttérrel kell rendelkezni a különféle állatokkal támogatott tevékenységeket végző személyeknek, intézményeknek és maguknak az állatoknak is. A szervezet 2001-ben Brazíliában tartott konferenciáján már külön, az állatokkal támogatott pedagógiai munkára vonatkozó, irányvonalakat összegző dokumentum született. Az IAHAIO a "Háziállatok az iskolában" című kiadvánnyal, a tagországok szakmai szervezetein keresztül próbálta meg világszerte tájékoztatni az egészségügyi és oktatási szakembereket. A kiadvány összegezte az állatokkal támogatott pedagógiai tevékenységeknek gyerekekre, fiatalkorúakra vonatkozó eredményeit, követelményeit, feltételeit és lehetőségeit.

Az utóbbi évek tapasztalatai alátámasztják azt a tényt, hogy rendkívüli előnyt jelenthet a különböző állatok bevonása a hagyományos tanterv szerinti oktatásba vagy a speciális fejlesztő- és gyógypedagógiai munkába. Egy kutyának a mindennapos iskolai életbe valamilyen formában történő beillesztése például jelentős pozitív hatással van a diákok morális, szellemi fejlődésére és személyiségük alakulására. A jelenlegi tapasztalatok szerint különböző lehetőségi vannak a kutya bevonásának az iskola pedagógiai programjába:

√        a pedagógus a saját kutyáját viszi magával az iskolába,

√        az iskolának, megfelelő tartási körülményeket biztosítva, van saját kutyája,

√        előre meghatározott program szerint, rendszeresen valaki bevisz egy kutyát az iskolába,

√        mozgássérült gyereket erre a célra kiképzett kutya kísér az iskolába.

Függetlenül attól, hogy miként kerül bevonásra a kutya az iskola pedagógiai munkájába, bizonyos előfeltételeket mindenképpen teljesíteni kell. Ezek közül a leglényegesebbek a kutyaszempontjából:

√        az állat-egészségügyi előfeltételek biztosítása,

√        a feladatra megfelelően kiképzett kutya használata,

√        az állat biztonságának garantálása.

A kutyával támogatott pedagógiai munkába bevont gyerekek és az iskola személyzete részéről:

√        a munkáról tájékoztatni kell a szakmai irányító szerveket és a szülőket,

√        a kutyával támogatott pedagógiai munka céljait pontosan meg kell határozni,

√        minden érintett személynek figyelembe kell venni az egészségügyi, biztonságérzeti és érzelmi állapotát.

AAA/AAT/AAE – rövidítések és azok jelentése

A nemzetközi gyakorlatban bevezetett megkülönböztetés három csoportba sorolja be a különböző állatokkal támogatott tevékenységeket.

AAA (Animal Assisted Activities / Állat-Asszisztált Aktivitás)

Ennek célja például, hogy a kutya bevonása egészséges, illetve átmenetileg vagy tartósan beteg emberek életminőségét pozitív irányba befolyásolja. Ilyenkor általában az erre a célra fölkészített, kiképzett kutyával a gazdája több-kevesebb rendszerességgel látogatja a különféle intézményeket (kórház, öregek otthona, gyermekotthon, óvoda, fogyatékos gyermekek iskolája, egyéb oktatási vagy szociális intézmény).

AAT (Animal Assisted Therapy / Állat-Asszisztált Terápia)

Ez már magasabb szintű és összetettebb formája a kutyával végezhető interakcióknak. Az ebben résztvevő kutyának magasabb elvárásokat kell teljesítenie. Ebben az esetben az a cél, hogy valamilyen szakember (orvos, pszichológus, gyógytornász, logopédus, gyógypedagógus) segítségével, a terápia meghatározott idejét követően a páciens érzelmi, fizikai, kognitív vagy szociális állapotában egyértelműen bizonyítható vagy mérhető pozitív változások következzenek be.

AAE (Animal Assisted Education/ Állat-Asszisztált Pedagógia)

A kutya bevonása valamilyen általános, fejlesztő- vagy gyógypedagógiai célkitűzés hatékonyabb vagy gyorsabb elérése érekében történik. Ez lehet ún. iskolai kutya, egy pedagógusnak a saját kutyája vagy egy meghatározott időszakban az oktatási intézmény munkájába rendszeresen bevont kutya.

Természetesen az állat szakszerű előkészítése, kiképzése és rendszeres alkalmassági ellenőrzése ezen a területen is alapkövetelmény.

Az elmúlt évek során elsősorban arra irányult a figyelem, hogy a különböző állatokkal végezhető interakciók közül milyen formában lehet a kutyát hatékony tematikával az iskolai pedagógiai programba bevonni, ezáltal a gyerekeknek (a jövő kutyatartóinak) és a kutyának a harmonikusabb együttélését elősegíteni, eloszlatni az esetleges félelmet, az ismeretanyag elsajátításának segítségével megelőzhetővé tenni a kutyákkal kapcsolatos esetleges baleseteket. Az e sorok írója által kidolgozott iskolai projektet például már több németországi iskolában bevezették, és a pozitív fogadtatás mellett nagy érdeklődést váltott ki a pedagógusok körében. Ennek köszönhetően, előadás illetve workshop formában, gyakorló és leendő tanárok különböző szakmai fórumokon ismerkedhettek meg a módszerrel és a munka tematikájával.

Kutya a tanteremben

A különféle állatok bevitele az iskolai osztálytermekbe nem újdonság; előnyeiről, hatásairól már számtalan fórumon beszámoltak az állatokkal támogatott munkakörök szakemberei. A "négylábú tanárok" alkalmazásával az elérhető célok szerteágazóak lehetnek:

biológia-tantervbe történő beépítése, a kutya megfelelő tartási körülményeinek megismertetése, az ember és kutya közötti kommunikáció alapfokú elsajátítása, idegen kutyákkal való találkozások szabályainak megtanítása, állatvédelmi információk átadása, a gyerekek felelősségtudatának kialakítása, erősítése, a gyerekek önbizalmának és magabiztosságának pozitív kialakítása, a szociális érzelmi szint növelése, félelmet leépítő tréningek.

Természetesen ahhoz, hogy a kitűzött célokat az iskola egy vagy több kutya bevonásával elérje, elengedhetetlenül szükséges a megfelelő előkészítés és a szakmai ismeretek az állatokkal támogatott pedagógia területéről. Fontos, hogy az előkészítő részben a pedagógus nagyon odafigyeljen a gyerekek kutyával szembeni érzékenységére és viselkedési megnyilvánulásaira.

Gyakorlati tapasztalataim alapján érdemes kiemelni, hogy a gyerekek elméleti ismeretei, a kutya külső megfigyelése, valamint a gyakorlati, közös interakciók a kutyával, a közvetlen kontaktus (játék, pórázon vezetés, simogatás stb.) együttesen nagyobb hatással vannak a gyerekekre. A pedagógiai munkában a kutya segítségével könnyebben megismerhetők a testbeszéd jelei, ezek gyakorlása, az érzékszervek használatának javítása, az érzelmi megnyilvánulások jelentéseinek megismertetése, az empátia elősegítése, a felelősségtudat és gondoskodásra való hajlam kialakítása. Ezeken túl a kutya jelenléte kiváló segítőeszköze lehet a pedagógusnak, akár az egyes gyerekek egyéni fejlesztéséhez, akár a közösség fejlesztésének elősegítéséhez.

Bekötött szemmel kell megkeresni a
kutya szőre között elrejtett tárgyat

A kutyának az általános oktatási munkába történő bevonásán túl néhány pedagógiai szakterületen kiemelő jelentősége is lehet, ha kellő szakértelemmel alkalmazzuk. A kutyán keresztül olyan képességeket és ismereteket lehet hatékonyan erősíteni, amelyeknek fejlesztése a hagyományos pedagógiai és gyógypedagógiai módszerekkel kevésbé eredményes, vagy csak jóval hosszabb idő alatt valósítható meg. A testi fogyatékos, mozgáskorlátozott vagy sportra, mozgásra kevésbé motiválható gyerekek körében a kutya segítségével olyan intenzitású változások állhatnak be, amelyek a hagyományos módszerekkel és technikai segítőeszközökkel csak hosszú kezelési idő alatt - vagy egyáltalán - nem érhetők el. Az egyszerű, tanterv szerinti testnevelés- és sportfoglalkozások szintén több ponton jól kiegészíthetők a kutya bevonásával.

A beszéd készég-fejlesztést és egyéb logopédiai feladatokat is kiválóan lehet segíteni a kutya bevonásával, ugyanis a gyerekek szívesebben és kötetlenebbül beszélnek egy kutyához, mint egy felnőtt emberhez. ráadásul a kutya bizonyos pedagógiai szempontból sokkal jobb "hallgatóság", mint egy tanár vagy egy másik gyerek, mert előítélet, érzelmi megnyilvánulás és kritika nélkül reagál a selypítő, dadogó, nem megfelelően artikuláló vagy nehezen olvasó gyerekre is. Az utóbbi időben sikeres próbálkozások történtek a rászoruló gyerekek autogén-tréningjének kutyával történő kiegészítésére is.

 

A kutyával támogatott pedagógia bármelyik területéről ma már számtalan tudományos beszámoló és fölmérés bizonyítja a módszerek sikerét, az elérhető pozitív változásokat és eredményeket. A bevont gyerekek és fiatalok kivétel nélkül arról számolnak be, hogy az életükben az állat fontos és lényeges szerepet tölt be. A munkájuk során valamilyen pedagógiai cél érdekében kutyát bevonó és használó tanárok, valamint iskolai közösségek és a szülők szintén egyöntetűen pozitívan számolnak be a tapasztalataikról. Nemritkán az elért eredmény és a változás messze meghaladja az előzetes elvárásokat.

A jelenlegi környezeti hatások által erősen befolyásolt, gyermeknevelési, oktatáspolitikai problémáktól sem mentes világunkban érdemes a felelős szakembereknek több figyelmet szentelni a természet, ezen belül az állatok adta lehetőségek jobb és hatékonyabb fölhasználására. Az illetékeseknek és a szülőknek észre kell venniük, hogy ez a lehetőség többet jelent annál, mint hogy azon vitatkozzanak, egy kutya mennyi fertőzést visz be a négy tappancsán az iskolába. Mert erre már régen megvan a válasz: kevesebbet, mint egy ember a két lábán.

 

Fontosabb internet címek:

IAHAIO: www.iahaio.org

ADEU: www.assistancedogseurope.info

D.A.CH: www.mensch-heimtier.de

Kutyával az emberért alapítvány: www.kea-net.hu

Négylábúak az emberért alapítvány: www.neka.atw.hu

PACSI alapítvány: www.pacsi.hu

Közelebb az állatokhoz alapítvány: www.kozelebbazallatokhoz.hu

AIUCA – Olaszország: www.aiuca.org

ETHOLOGIA – Belgium: www.ethologia.be

IEMT – Ausztria: www.iemt.at

IEMT - Svájc: www.iemt.ch

MANIMALIS – Svédország: www.manimalis.com

SCAS – Nagy-Britannia: www.scas.org.uk

Delta Society – USA: www.deltasociety.org

Delta Society – Ausztrália: www.deltasocietyAustralia.com.au

Petcare Service – Ausztrália: www.petnet.com.au

Assistance Dog Institute – USA: www.assistancedog.org

JSDRA – Japán: www.jsdra.jpnyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)